iea.vn
  • marex@iea.vn
  • vientdhmt@gmail.com

Hợp tác

  03/03/2016
  • Phía Cộng hòa Liên bang Đức:

+ Bộ Giáo dục và Nghiên cứu Đức (BMBF).

+ Viện Sinh thái Đô thị và Phát triển vùng Leibniz (IOER), Dresden.

+ Viện về Phát triển (không gian) Khu Đô thị và Vùng thân thiện với môi trường, Dresden (IOER), thuộc Hiệp hội (khoa học) Leibniz.

+ Đại học kỹ thuật Dresden (TUD), Trưởng nhóm Phát triển không gian.

+ Công ty tư vấn và kỹ thuật C&E, Chemnitz.

+ Đại học Kỹ thuật Dortmund, Khoa Thông tin và Mô hình không gian (RIM).

+ Cơ quan phát triển kinh tế Bang Sachsen (WFS) Dresden.

+ Trường Đại học Quốc gia Viện nghiên cứu Quản lý tổng hợp Tài nguyên và vật liệu Dresdne.

+ HAVER NIAGARA GmbH, Münster

+ Allgeneine Baustoff-Handels-Contor GmbH (ABC), Erfurt.

 

  • Việt Nam:

+ Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

+ Trung tâm nghiên cứu quan trắc và mô hình hóa Môi trường (CEMM), trường Đại học Khoa học Tự Nhiên, Đại học Quốc Gia Hà Nội.

+ Cục Kiểm soát hoạt động khoáng sản – chi nhánh khu vực phía Bắc.

+ Viện Khoa học Địa chất, Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

+ Viện Công nghệ Địa chất và Khoáng sản, Liên hiệp Khoa học Địa chất Việt Nam.

+ Viện quy hoạch đô thị và xây dựng nông thôn Việt Nam, Bộ xây dựng.

+ Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Hòa Bình.

+ Công ty Cổ phần Thương Mại và xây dựng Bình Minh, Hòa Bình.

+ Công ty Thương mại xây dựng và Giao thông vận tải Tiến Hợp, Hòa Bình.

+ Công ty Xây dựng và Thương mại Quang Long, Hòa Bình.

Bình luận