iea.vn
  • marex@iea.vn
  • vientdhmt@gmail.com

Giới thiệu

  25/09/2014

Viện Tự động hóa và Môi trường là tổ chức khoa học và công nghệ được thành lập theo quyết định số  446/QĐ - LHHVN của Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, hoạt động theo Luật khoa học và công nghệ, Nghị định 81/2002/NĐ-CP ngày 17/10/2002 của Chính phủ, Thông tư 02/2010/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ và Điều lệ, các quy định của Liên hiệp Hội Việt Nam. Viện được sáng lập từ nhóm các nhà khoa học có tâm huyết và kinh nghiệm lâu năm trong  02 lĩnh vực là Tự động hóa và Môi trường, được Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ cấpgiấy phép hoạt động KHCN số A-1047 ngày 05 tháng 9 năm 2012.

 1. Chức năng và nhiệm vụ

Chức năng của Viện: Tập hợp các nhà khoa học và chuyên gia công nghệ, các nhà chuyên môn có tâm huyết, kinh nghiệm tiến hành các hoạt động nghiên cứu phát triển, ứng dụng và thực hiện các dịch vụ khoa học và công nghệ trong lĩnh vực Tự động hóa và Môi trường.

Nhiệm vụ của Viện :

- Nghiên cứu: Tổ chức nghiên cứu, triển khai ứng dụng trong lĩnh vực tự động hóa và môi trường.

- Cung cấp các dịch vụ khoa học: Tư vấn, thẩm định và chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực tự động hóa và môi trường;

- Liên kết, hợp tác với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước thực hiện nhiệm vụ của Viện theo quy định của pháp luật và của Liên hiệp Hội Việt Nam. Phối hợp với các doanh nghiệp để sản xuất thử nghiệm các sản phẩm khoa học hình thành từ kết quả nghiên cứu của Viện

2. Cơ cấu tổ chức

Bình luận